ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΦΚΑ Λευκάδας: Υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Λευκάδας ενημερώνει:

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών, με τη διαδικασία της απλής συλλογής προσφορών, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ πιθανής δαπάνης 1.935 € (πλέον ΦΠΑ), στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90919200-4 «Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με έδρα την οδό ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 2 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την υποβολή προσφοράς για το εν θέματι αντικείμενο της σύμβασης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ: α)ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ της συγκεκριμένης σύμβασης, η οποία θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η πιθανή προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια των δύο υποκαταστημάτων ανέρχεται στο ποσό των #1.935# € πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως ακολούθως:

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των κτιρίων που αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα Πιθανής Δαπάνης.

Οι προσφορές θα είναι σε ΕΥΡΩ «» και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία και ο Φ.Π.Α., καθώς και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε φάκελο στα Γραφεία του Υποκαταστήματος ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ τμήμα Γραμματείας, μέχρι τις 18.2.2019 και ώρα13.00.

Ο φάκελος θα φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά :

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία προσκόμισής του ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

 

  1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 

  1. «Τεχνική Προσφορά», η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Πίνακα .

Ήτοι:

α)συμπληρωμένο τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών

β) τεχνική προσφορά

γ) έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς.

 

  1. «Οικονομική Προσφορά», συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης ήτοι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής, που θα προκύψει, από το άθροισμα των επιμέρους τιμών που θα δοθούν για κάθε κτίριο/υπηρεσία όχι χωριστά από τις προσφερόμενες τιμές για κάθε κτίριο/υπηρεσία.

Συμμετοχές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των κτιρίων/υπηρεσιών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο Οικονομικός φορέας θα κληθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του για το σύνολο των κτιρίων/υπηρεσιών και μόνο για τους χώρους στους οποίους  στεγάζονται Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.22 του Ν.4144/2013, να αναγράφουν στην προσφορά τους εκτός  των άλλων τα εξής :

α) Τον αριθμό των εργαζομένων

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους.

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι, πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι

Η προσφορά τους θα πρέπει να κατατεθεί σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς ( το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης)

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

 

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας, έχει εκδοθεί η απόφαση ΔΣ του ΕΦΚΑ με αριθμό 63/Συν.4/31.1.19 (ΑΔΑ ΩΖΩΠ465ΧΠΙ-ΩΝ2) και έχει εκδοθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μ12/11.2.19 (ΑΔΑ:Ω6ΝΜ465ΧΠΙ-74Μ) .

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί , θα προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας επικαιροποιημένα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (εφόσον υφίσταται αλλαγή).

Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016.

 

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μηνιαίως με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος θα εκδίδει συγκεντρωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναγράφοντας το κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε κτίριο/υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται, σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του.

Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης τροποποιηθεί η επωνυμία του Αναδόχου, θα πρέπει αυτός να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή, όπου και τηρείται η σύμβαση, βεβαίωση μεταβολής στοιχείων όπου θα αποδεικνύονται όλα τα νέα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, αριθμός Γεν.Μητρώου κλπ.)

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό ανά υπηρεσία όπου θα εκτελούνται οι υπηρεσίες καθαριότητας, καθήκον των οποίων θα είναι, σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν.4412/16, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Στο τέλος κάθε μήνα, θα συντάσσεται από τα εν λόγω όργανα, μηνιαίο πρακτικό παρακολούθησης/εκτέλεσης εργασιών.

 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται μηνιαίως από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, από το Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών ,  σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και η οποία θα συντάσσει μηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση κατάργησης ή συρρίκνωσης ή μετεγκατάστασης, λόγω συγχώνευσης ή λύσης της μίσθωσης ή ανάθεσης καθηκόντων σε υπαλληλικό προσωπικό καθαριότητας της Αναθέτουσας Αρχής κλάδου ΥΕ και σε κάθε εν γένει περίπτωση μη χρήσης των χώρων, των Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με τις ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν στα νέα κτήρια ή στα ήδη υπάρχοντα ή να λύσει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από τον Ανάδοχο, ανεξαρτήτως του εναπομένοντος χρόνου αυτής. Στην περίπτωση διατήρησης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, θα καταβάλλει μηνιαία αμοιβή στον Ανάδοχο, μειωμένη κατά το ποσό που αντιστοιχεί στους χώρους στους οποίους θα πάψει ο καθαρισμός. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα είτε να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των προς καθαριότητα χώρων με οποιουσδήποτε άλλους «αντίστοιχους» (από άποψη εμβαδών και απαιτήσεων καθαρισμού), είτε να αναθέτει νέους (ή να αφαιρεί παλαιούς χώρους).

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16.

 

Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τους κάτωθι:

  • ΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τηλ. 2645022325
  • ΨΑΘΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ τηλ. 2645022391