Προσλήψεις Ναυαγοσωστών από τον Δήμο Λευκάδας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων ειδικότητας Ναυαγοσωστών, κατηγορίας ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμενου χρόνου για χρονικό διάστημα τριών  (3) μηνών για τους τέσσερις (4) ναυαγοσώστες (πολυσύχναστες παραλίες) και δύο (2) μηνών για τους υπόλοιπους τέσσερις  (4) Ναυαγοσώστες (μη πολυσύχναστες παραλίες), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας, ενόψει της θερινής και τουριστικής περιόδου, με τα κάτωθι προσόντα:

  1. Αδεια Ναυαγοσώστη θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή
  2. Οι υποψήφιοι της ανωτερω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως και 45 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξης δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι: «Πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007»
  3. Αδεια ναυαγοσώστη θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή
  4. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του Δημόσιου τομέα για την απόδειξη της εμπειρίας

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, από 22.5.2017 έως και 9.6.2017, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Χαλκιοπούλου Γεωργίας ή κου Μάλφα Γεράσιμου (τηλ. Επικοινωνίας 2645360570, και 2645360506).

 

 

                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                            

                                                                                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ

 

About LefkadaPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*