ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Λευκάδας

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις των Β.Δ. της 7-11-1957, Ν.Δ. 3895/58-Ν.4111/60, Ν.727/77  και Ν.1076/80 όπως τροποποιήθηκαν

Καλούμε

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας σε εκλογές, στο χώρο της τραπεζαρίας του νοσοκομείου Λευκάδας για την εκλογή:

  1. Επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τριών (3) τακτικών μελών , ως και

Αντιπροέδρου  αυτού και τριών αναπληρωματικών μελών.

  1. Τριών (3) τακτικών και (3) τριών αναπληρωματικών Εξελεγκτικής Επιτροπής
  2. Δύο (2) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή 22-10-2017

Στη τραπεζαρία του νοσοκομείου Λευκάδας

από 11:00 πμ έως 19.00 μμ.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία θα έχουν τακτοποιηθεί

οικονομικώς μέχρι και την 22-10-2017 και δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής   παύσεως  άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος.

Καλούμε επίσης

αυτούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να εκλεγούν για ένα από τα παραπάνω αξιώματα , να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας ,απευθυνόμενη προς τον  κ. Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μας μέχρι και την 22-9-2017 και ώρα 20:00. Κατά την αυτή ημερομηνία οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους στα μητρώα του ΙΣΛ για το έτος 2017.

Η παράδοση θα γίνει στο Γραφείο του γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου κ.Σαρανταέννα στην Παθολογικλη κλινική.

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ