ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

• Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής.

• Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 185.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου.

• Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.700,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.

• Την έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

• Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Λευκάδας.

• Την έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού έτους 2016.

• Τη λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ) » κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν. 2190/1920.

• Την Α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2018.

• Την έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων συνολικού προυπολογισμού 31.000 € σε Καστό, Αθάνι και Εγκλουβή.

• Την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επεμβάσεις-αποκαταστάσεις του κτηρίου Απόλλωνα Καρυάς» ποσού 39.510,61 €.